09-03-10 LNHS vs Statesville (Varsity) - LKNSports