08-27-10 LNHS vs South Iredell (Varsity) - LKNSports