10-05-10 Iredell County Championship - Varsity Girls - LKNSports