12-07-10 LNHS vs North Iredell - Varsity Boys - LKNSports