8-24-10 LNHS vs West Iredell (Varsity) - LKNSports