10-20-10 I-Meck Championship - Varsity Girls - LKNSports