10-02-10 Wendy's Invitational - Fresh Soph Boys - LKNSports